Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 8
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena Building Information Modelinga: analiza na osnovi interesnih skupina

Hafez Salleh, Phui Fung Wong

Sažetak

Iako znanstvena zajednica u osnovnim crtama prihvaća mogući doprinos Building Information Modelinga (BIM) radi postizanja održivog razvoja, stupanj provedbe još uvijek je vrlo mali. Većina istraživanja danas se usredotočuje na analizu prepreka i strategija za primjenu BIM-a i pritom se koristi kvantitativni pristup. U ovom radu određuju se ključne prepreke i odgovarajuće strategije za primjenu BIM-a, ali se pritom koristi kvalitativni pristup na osnovi ispitivanja interesnih skupina. Rezultati pokazuju da troškovi provedbe nisu ključna prepreka, te da su u tom smislu značajnije prepreke nedostatak znanja, osposobljenosti i svijesti o potrebi uvođenja BIM-a.

Ključne riječi
održivost, građevinarstvo, prepreke, strategije, interesna skupina, Building information modeling (BIM)

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Salleh, H., Wong, P. F.: Primjena Building Information Modelinga: analiza na osnovi interesnih skupina, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 8, pp. 705-714, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1007.2014

ILI:

Salleh, H., Wong, P. F. (2014). Primjena Building Information Modelinga: analiza na osnovi interesnih skupina, GRAĐEVINAR, 66 (8), 705-714, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1007.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Hafez WEB
Hafez Salleh
Malajsko sveučilište
Fakultet okolišnog graditeljstva
Wong Phui WEB
Phui Fung Wong
Malajsko sveučilište
Fakultet okolišnog graditeljstva