Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Svojstva vlaknima ojačanih mortova nakon izlaganja visokim temperaturama

Ezziane Mohammed, Laurent Molez, Tahar Kadri, Raoul Jauberthie

Sažetak

U radu su prikazani rezultati mehaničkog ponašanja i mikrostrukture vlaknastih i standardnih mortova nakon izlaganja visokim temperaturama. Da bi se što vjernije simulirali uvjeti požara, razvijeno je ispitivanje plamenom primjenom plina propana. Ispitivanje je provedeno na tri različita morta: na standardnom mortu, na mortu s čeličnim vlaknima te na hibridnom mortu (s jednakim omjerom čeličnih vlakana i polipropilenskih vlakana). Pri temperaturama od 400 do 700°C dodavanjem vlakana postignuta je veća duktilnost morta. Navedena opažanja poslužila su kao podloga za objašnjavanje gubitka čvrstoće.

Ključne riječi
čelična vlakna, mort, polipropilenska vlakna, visoka temperatura, ispitivanje plamenom, savojna čvrstoća

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mohammed, E., Molez, L., Kadri, T., Jauberthie, R.: Svojstva vlaknima ojačanih mortova nakon izlaganja visokim temperaturama, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 5, pp. 425-431, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1014.2014

ILI:

Mohammed, E., Molez, L., Kadri, T., Jauberthie, R. (2014). Svojstva vlaknima ojačanih mortova nakon izlaganja visokim temperaturama, GRAĐEVINAR, 66 (5), 425-431, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1014.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mohammed Ezziane WEB
Ezziane Mohammed
Sveučilište Hamid Ibn Badis, Alžir
LMPC Laboratorij
Laurent Molez WEB
Laurent Molez
INSA Rennes, Francuska
GCGM Laboratorij
Tahar Kadri WEB
Tahar Kadri
Sveučilište Hamid Ibn Badis, Alžir
LMPC Laboratorij
Raoul Jauberthie WEB
Raoul Jauberthie
INSA Rennes, Francuska
GCGM Laboratorij