Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Modeliranje kosog mostovskog kabela za pojedinačno zatezanje užadi

Marija Spasojević-Šurdilović, Ana Spasojević, Dragoslav Stojić

Sažetak

U radu su, na osnovi predloženog matematičkog modela kosog mostovskog kabela, izvedeni analitički izrazi za određivanje potrebne sile zatezanja u užadima i odgovarajuće deformacije kabela pri postupku višecikličnog zatezanja. Za ovaj postupak koriste se lake hidraulične preše (eng. monostrand jacks), pri čemu se u svakom ciklusu užad zateže pojedinačno silom istog intenziteta. Broj ciklusa zavisi od geometrijskih i mehaničkih karakteristika kabela, od intenziteta konačne sile zatezanja, kao i pomaka točaka oslonaca kabela. Efikasnost predloženog analitičkog postupka prikazana je na numeričkom primjeru.

Ključne riječi
uže, ciklično zatezanje, sila zatezanja, deformacija kabla, laka hidraulička presa, kosi kabl

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Spasojević-Šurdilović, M., Spasojević, A., Stojić, D.: Modeliranje kosog mostovskog kabela za pojedinačno zatezanje užadi, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 6, pp. 549-554, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1019.2014

ILI:

Spasojević-Šurdilović, M., Spasojević, A., Stojić, D. (2014). Modeliranje kosog mostovskog kabela za pojedinačno zatezanje užadi, GRAĐEVINAR, 66 (6), 549-554, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1019.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1019 Autor 1 WEB
Marija Spasojević-Šurdilović
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Spasojevic Ana photo
Ana Spasojević
Structural engineering company INGENI SA Genève
University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland
Stojic slika
Dragoslav Stojić
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet