Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analize stabilnosti pokosa metodama granične ravnoteže i smanjenja parametara čvrstoće tla

Zoran Berisavljevic, Dušan Berisavljević, Vladimir Čebašek, Dragoslav Rakić

Sažetak

U ovom su radu predstavljeni rezultati usporedne analize stabilnosti pokosa metodama granične ravnoteže i smanjenja parametara čvrstoće tla. Razmatrano je nekoliko pokosa uzetih iz literature ili iz geotehničke prakse. Analiziran je utjecaj vlačnog naprezanja, raspodijeljenog opterećenja, veličina konačnog elementa i parametri modela na lokaciji te oblik kritičnog loma i odgovarajuće vrijednosti faktora sigurnosti. Obje navedene metode daju slične rezultate ako se ispravno primijene u odgovarajućim računalnim programima.

Ključne riječi
granična ravnoteža, smanjenje parametara čvrstoće, dilatacija, optimizacija, Bézierova krivulja, vlačna zona

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Berisavljevic, Z., Berisavljević, D., Čebašek, V., Rakić, D.: Analize stabilnosti pokosa metodama granične ravnoteže i smanjenja parametara čvrstoće tla, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 10, pp. 975-983, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1030.2014

ILI:

Berisavljevic, Z., Berisavljević, D., Čebašek, V., Rakić, D. (2015). Analize stabilnosti pokosa metodama granične ravnoteže i smanjenja parametara čvrstoće tla, GRAĐEVINAR, 67 (10), 975-983, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1030.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Zoran Berisavljevic WEB
Zoran Berisavljevic
Koridori Srbije d.o.o.
Dusan Berisavljevic WEB
Dušan Berisavljević
Institut za ispitivanje materijala
Vladimir Cebasek WEB
Vladimir Čebašek
Sveučilište u Beogradu
Rudarsko-geološki fakultet
Dragoslav Rakic WEB
Dragoslav Rakić
Sveučilište u Beogradu
Rudarsko-geološki fakultet