Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ispitivanje zidanih građevina s armiranom žbukom na vibracijskom stolu

Hakan Başaran, Ali Demir, Muhiddin Bağcı, Emre Ercan

Sažetak

U radu je prikazano određivanje seizmičkog ponašanja zidanih građevina sa žbukom od armiranog morta, pri čemu je naglasak stavljen na promjenu odziva konstrukcije kada se umjesto obične žbuke koristi žbuka armirana polipropilenom i čelikom. Na vibracijskom stolu analizirana je otpornost na seizmičko opterećenje jednokatnih, jednorasponskih zidanih građevina. U toku ispitivanja, određeni su prirodni periodi, spektri ubrzanja odziva i spektar ovisnosti zidanih građevina. Za ispitane su građevine izrađeni i modeli metodom konačnih elemenata te su rezultati proračuna uspoređeni s rezultatima ispitivanja.

Ključne riječi
zidana građevina, armirana žbuka, vibracijski stol, dinamičko ponašanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Başaran, H., Demir, A., Bağcı, M., Ercan, E.: Ispitivanje zidanih građevina s armiranom žbukom na vibracijskom stolu, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 7, pp. 625-633, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1036.2014

ILI:

Başaran, H., Demir, A., Bağcı, M., Ercan, E. (2014). Ispitivanje zidanih građevina s armiranom žbukom na vibracijskom stolu, GRAĐEVINAR, 66 (7), 625-633, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1036.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1036 A1 WEB
Hakan Başaran
Sveučilište Celal Bayar
Građevinski fakultet
Demir WEB
Ali Demir
Sveučilište Manisa Celal Bayar, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
Muhiddin Bagci
Muhiddin Bağcı
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
Emre Ercan photo
Emre Ercan
Sveučilište Ege
Građevinski fakultet