Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Preliminarno dimenzioniranje armiranobetonskih presjeka

Tomislav Kišiček, Ivan Petrić

Sažetak

U radu je opisan postupak izrade i korištenja tablica za preliminarno dimenzioniranje armiranobetonskih elemenata, izloženih savijanju, prema graničnim stanjima nosivosti i uporabljivosti. Korištenjem tablica, kod određivanja osnovnih dimenzija presjeka elemenata izbjegava se pristup "pokušaja i pogrešaka" i omogućuje brzo i jednostavno osnovno dimenzioniranje presjeka kao priprema za daljnji, detaljniji proračun konstrukcijskih elemenata.

Ključne riječi
granično stanje nosivosti, granično stanje uporabljivosti, tablice za preliminarni proračun, preliminarno dimenzioniranje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kišiček, T., Petrić, I.: Preliminarno dimenzioniranje armiranobetonskih presjeka, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 12, pp. 1125-1139, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1056.2014

ILI:

Kišiček, T., Petrić, I. (2014). Preliminarno dimenzioniranje armiranobetonskih presjeka, GRAĐEVINAR, 66 (12), 1125-1139, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1056.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Kiisicek WEB
Tomislav Kišiček
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Ivan Petric WEB
Ivan Petrić
TSB IngenieurgesellschaftmbH