Arhiva

UDK: 666.94.002.2:699.81
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Utjecaj tipa cementa i agregata na požarnu otpornost mikrobetona

Ivanka Netinger, Dubravka Bjegović, Ivana Kesegić

Sažetak

U radu je prikazana mogućnost poboljšanja požarne otpornosti betona odabirom tipa cementa i agregata koji su manje podložni djelovanju visokih temperatura. U tu svrhu provedena su prethodna ispitivanja utjecaja visokih temperatura na dva različita tipa cementa. Uspoređena su mehanička svojstva preostala nakon požara (tlačna i vlačna čvrstoća) mikrobetona sa zgurama domaćeg područja i drobljenom opekom/crijepom kao agregatom sa istim svojstvima mikrobetona sa riječnim agregatom.

Ključne riječi
visoke temperature, tip cement, zgura, drobljena opeka/drobljeni crijep, riječni agregat, mikrobeton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Netinger, I., Bjegović, D., Kesegić, I.: Utjecaj tipa cementa i agregata na požarnu otpornost mikrobetona, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 9

ILI:

Netinger, I., Bjegović, D., Kesegić, I. (2008). Utjecaj tipa cementa i agregata na požarnu otpornost mikrobetona, GRAĐEVINAR, 60 (9)
Autori:
Netinger Ivanka WEB
Ivanka Netinger
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet
BJEGOVIĆ WEB
Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Ivana Kesegić
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet