Arhiva

UDK: 624.131.37
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Određivanje konzistentnog stanja tla

Tomislav Glavaš

Sažetak

Obrađuje se problem određivanja konzistentnog stanja koherentnog tla na temelju laboratorijskih i terenskih pokusa, te se uspoređuju odgovarajući postupci iz geotehničke prakse u Hrvatskoj i u svijetu. Predlaže se kategorije konzistentnog stanja tla vezati uz indeks konzistencije, a da kategorije određene na temelju nedrenirane čvrstoće tla označavaju kategorije krutosti tla. Predložen je mogući sustav kategorizacije konzistentnog stanja i krutosti tla za primjenu u Hrvatskoj.

Ključne riječi
konzistentno stanje, krutost tla, pokus, laboratorij, teren, tlo

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Glavaš, T.: Određivanje konzistentnog stanja tla, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 12

ILI:

Glavaš, T. (2000). Određivanje konzistentnog stanja tla, GRAĐEVINAR, 52 (12)
Autori:

Tomislav Glavaš
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet