Arhiva

UDK: 624.011.1+693.3:624.058
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 1
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ispitivanja spregnutih nosača drvo-lagani beton

Vlatka Rajčić

Sažetak

Opisuju se rezultati ispitivanja nosivosti i uporabljivosti spregnutih nosača drvo-lagani (EPS) beton. Predstavlja se novo, originalno kontinuirano sredstvo za sprezanje i utvrđuju se prednosti njegove primjene pri sprezanju laganog betona i drva u odnosu na diskretna sredstva za sprezanje. Budući da ni u jednoj zemlji ne postoji propisima određena metoda proračuna dana je pojednostavljena metoda proračuna kao prijedlog u okviru STEP/EUROFORTECH inicijative EU Comett programa.

Ključne riječi
lagani beton, spregnuta konstrukcija, diskontinuirano i kontinuirano sprezanje, vezni lim, model proračuna, drvo

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rajčić, V.: Ispitivanja spregnutih nosača drvo-lagani beton, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 1

ILI:

Rajčić, V. (2001). Ispitivanja spregnutih nosača drvo-lagani beton, GRAĐEVINAR, 53 (1)
Autori:
Rajcic Vlatka WEB
Vlatka Rajčić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet