Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj razmaka spona u betonskom stupu na njegova dinamička svojstva

Hakan Başaran

Sažetak

U radu je provedena analiza promjene vlastitih frekvencija, modalnih oblika te koeficijenata prigušenja armiranobetonske dvokatne jednorasponske konstrukcije s različitim razmakom spona u stupovima. Za potrebe ispitivanja izgrađena su dva modela zgrada dimenzija 150 x 150 x 135 cm. Dinamička svojstva građevina eksperimentalno su određena primjenom operacionalne modalne analize. Za numeričko određivanje dinamičkih svojstava građevina, upotrijebljen je računalni program ABAQUS. Utjecaj progušćenja spona u stupovima na dinamička svojstva građevine određen je pomoću usporedbe rezultata dobivenih eksperimentalnom i numeričkom analizom.

Ključne riječi
dinamička svojstva, operacionalna modalna analiza, ABAQUS, razmak spona u stupovima

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Başaran, H.: Utjecaj razmaka spona u betonskom stupu na njegova dinamička svojstva, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 9, pp. 843-851, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1130.2014

ILI:

Başaran, H. (2015). Utjecaj razmaka spona u betonskom stupu na njegova dinamička svojstva, GRAĐEVINAR, 67 (9), 843-851, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1130.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1036 A1 WEB
Hakan Başaran
Sveučilište Celal Bayar
Građevinski fakultet