Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Nelinearna seizmička analiza čeličnog okvira s djelomično krutim priključcima

Paulina Krolo, Mehmed Čaušević, Mladen Bulić

Sažetak

U radu je prikazana nelinearna seizmička analiza čeličnog okvira bez dijagonala, pri čemu je uzeto u obzir stvarno ponašanje realnih djelomično krutih priključaka na način da je za odabrani priključak prethodno provedena numerička simulacija. Rezultat toga je dijagram odnosa momenta savijanja i rotacije priključka, koji je aproksimiran kao trilinearan, i uključen u seizmičku analizu primjenom nelinearne statičke metode N2. Određeni su apsolutni i relativni pomaci okvira te izvršena usporedba dobivenih rezultata s rezultatima za čelični okvir s apsolutno krutim priključcima.

Ključne riječi
seizmička analiza, čelični okvir, djelomično kruti priključci, numerička analiza, nelinearna statička metoda N2

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Krolo, P., Čaušević, M., Bulić, M.: Nelinearna seizmička analiza čeličnog okvira s djelomično krutim priključcima , GRAĐEVINAR, 67 (2015) 6, pp. 573-583, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1139.2014

ILI:

Krolo, P., Čaušević, M., Bulić, M. (2015). Nelinearna seizmička analiza čeličnog okvira s djelomično krutim priključcima , GRAĐEVINAR, 67 (6), 573-583, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1139.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 KROLO WEB
Paulina Krolo
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
CAUSEVIC 1
Mehmed Čaušević
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
Bulic Mladen
Mladen Bulić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet