Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 6
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Sektorski element za analizu debelih cijevi izloženih unutarnjem tlaku i promjeni temperature

Asma Bouzriba, Cherif Bouzrira

Sažetak

U radu je primijenjen deformacijski pristup za razvoj sektorskog ravninskog konačnog elementa definiranog u polarnom koordinatnom sustavu. Element se koristi za određivanje ravninskog stanja u području elastičnosti. Razvijeni element ima tri stupnja slobode u svakom čvoru. Ponašanje ovog elementa ispitano je kroz analizu debelih cijevi izloženih unutarnjem tlaku i promjeni temperature. Utvrđena je efikasnost elementa i pokazano je da se primjenom ovog elementa postiže brža konvergencija rješenja pri izračunavanju naprezanja i pomaka nego u slučaju primjene drugih elemenata.

Ključne riječi
sektorski element, rotacija u ravnini, pomaci krutih tijela, ravninsko stanje, elastičnost, temperatura

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bouzriba, A., Bouzrira, C.: Sektorski element za analizu debelih cijevi izloženih unutarnjem tlaku i promjeni temperature, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 6, pp. 547-555, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1140.2014

ILI:

Bouzriba, A., Bouzrira, C. (2015). Sektorski element za analizu debelih cijevi izloženih unutarnjem tlaku i promjeni temperature, GRAĐEVINAR, 67 (6), 547-555, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1140.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:

Asma Bouzriba
Sveučilište Bejaïa u Alžiru
Građevinski fakultet
Bouzrira Cherif WEB
Cherif Bouzrira
Sveučilište Jijel u Alžiru
Građevinski fakultet