Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 4
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Samozbijajući lagani beton na visokim temperaturama

Sivaraja Muthusamy, Poongodi Kolandasamy

Sažetak

U radu su prikazani rezultati eksperimentalnog ispitivanja laganog samozbijajućeg betona s dodatkom kokosovih ljuski krupnom agregatu, pod utjecajem visokih temperatura. Nakon izlaganja betona temperaturi od 800 °C, zabilježene su promjene svojstava betona, poput tlačne čvrstoće i gubitka težine. Istraživanje je provedeno na uzorcima betona s dodatkom kokosovih ljuski u različitim omjerima kao zamjenu za krupni agregat. Za pripremanje mješavina betona upotrijebljeni su pepeo rižinih ljuski i silikatna prašina. Rezultati su pokazali da se svojstva očvrsnulog betona smanjuju na temperaturama većim od 400 °C.

Ključne riječi
lagani samozbijajući beton, kokosove ljuske, pepeo rižinih ljuski, silikatna prašina, visoka temperatura

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Muthusamy, S., Kolandasamy, P.: Samozbijajući lagani beton na visokim temperaturama, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 4, pp. 329-338, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1141.2014

ILI:

Muthusamy, S., Kolandasamy, P. (2015). Samozbijajući lagani beton na visokim temperaturama, GRAĐEVINAR, 67 (4), 329-338, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1141.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
My Photo
Sivaraja Muthusamy
Sveučilište za inženjerstvo i tehnologiju N.S.N.
Karur, Indija
Poongodi WEB
Poongodi Kolandasamy
Tehničko sveučilište za žene Vivekanandha
Tiruchengode, Indija