Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj otvora na krutost ispunjenih okvira

Fatih Cetisli

Sažetak

Poznata je činjenica da se krutost i nosivost okvira povećava ugradnjom zidanih ispuna bez otvora. U ovom se radu analizira ponašanje djelomično ispunjenih armiranobetonskih okvira, pri čemu se u obzir uzimaju dimenzije i lokacije otvora. Provedena je numerička parametarska analiza ispunjenih armiranobetonskih okvira, s naglaskom na dimenzije ziđa te na dimenzije i lokacije otvora. Za procjenu reducirane krutosti ekvivalentne tlačne dijagonale u radu je dan odgovarajući analitički izraz.

Ključne riječi
zidana ispuna, armiranobetonski okvir, procjena reducirane krutosti, koeficijent otvora, lokacija otvora

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cetisli, F.: Utjecaj otvora na krutost ispunjenih okvira, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 8, pp. 787-797, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1155.2014

ILI:

Cetisli, F. (2015). Utjecaj otvora na krutost ispunjenih okvira, GRAĐEVINAR, 67 (8), 787-797, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1155.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Fcetisl WEB
Fatih Cetisli
Sveučilište Pamukkale, Turska
Građevinski fakultet