Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 6
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Izobrazba o primjeni BIM-a kao podrške integriranom projektiranju

Iva Kovacic, Michael Filzmoser, Kristina Koesel, Lars Oberwinter, Ardeshir Mahdavi

Sažetak

Povećanje opsega projekta, ambicioznih projektnih ciljeva i broja sudionika u procesu planiranja zahtijeva učinkovito integrirano planiranje i prikladnu računalnu podršku, poput BIM alata (eng. Building Information Modelling - BIM). Vještine rada u BIM-u, a koje se traže u praksi, nisu zastupljene u nastavnim planovima i programima tehničkih sveučilišta. U ovom se radu prikazuje provedba interdisciplinarne BIM projektne izobrazbe na Tehničkom sveučilištu u Beču. Povratne informacije studenata pridonijele su stvaranju smjernica za daljnju izobrazbu o BIM-u.

Ključne riječi
suvremeno modeliranje u građevinarstvu, interdisciplinarni kolegij, integrirani proces planiranja, BIM

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kovacic, I., Filzmoser, M., Koesel, K., Oberwinter, L., Mahdavi, A.: Izobrazba o primjeni BIM-a kao podrške integriranom projektiranju, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 6, pp. 537-546, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1163.2014

ILI:

Kovacic, I., Filzmoser, M., Koesel, K., Oberwinter, L., Mahdavi, A. (2015). Izobrazba o primjeni BIM-a kao podrške integriranom projektiranju, GRAĐEVINAR, 67 (6), 537-546, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1163.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Iva Kovacic WEB
Iva Kovacic
Tehničko sveučilište u Beču
Institut za interdisciplinarni menadžment u graditeljstvu
Michael Filzmoser WEB
Michael Filzmoser
Tehničko sveučilište u Beču
Institut za menadžment
Kristina Kiesel WEB
Kristina Koesel
Tehničko sveučilište u Beču
Institut za arhitekturu
Lars Oberwinter WEB
Lars Oberwinter
Tehničko sveučilište u Beču
Institut za interdisciplinarni menadžment u graditeljstvu
Prof Mahdavi web
Ardeshir Mahdavi
Tehničko sveučilište u Beču
Institut za arhitekturu