Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Statistička odstupanja u analizama svojstava asfaltnih mješavina

Nataša Zavrtanik, Aleksander Ljubič, Goran Turk

Sažetak

Glavni je cilj ovog istraživanja pronaći metodu kojom se određuju statistička odstupanja u analizama svojstava asfaltnih mješavina AC 22, koja ne nastaju slučajno, već su uzrokovana vanjskim faktorima poput promjene normi, laboratorijske opreme ili osoblja. Proveden je proračun kako bi se odredila odstupanja koeficijenata korelacije u svojstvima asfaltnih mješavina raspoređenih u dvije skupine. Skupine se odnose na dva vremenska razmaka, a proračun je ponovljen nasumičnim odabirom podataka unutar dviju skupina, kako bi se odredila odstupanja unutar skupina.

Ključne riječi
analiza svojstava asfaltnih mješavina, srednja vrijednost, varijanca, koeficijent korelacije, p-vrijednost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zavrtanik, N., Ljubič, A., Turk, G.: Statistička odstupanja u analizama svojstava asfaltnih mješavina, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 12, pp. 1199-1206, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1176.2014

ILI:

Zavrtanik, N., Ljubič, A., Turk, G. (2015). Statistička odstupanja u analizama svojstava asfaltnih mješavina, GRAĐEVINAR, 67 (12), 1199-1206, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1176.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Natasa Zavrtanik WEB
Nataša Zavrtanik
IGMAT d.d., Institut za građevne materijale
Odjel za asfalte
Aleksander Ljubic WEB
Aleksander Ljubič
IGMAT d.d., Institut za građevne materijale
Odjel za asfalte
Goran Turk WEB
Goran Turk
Sveučilišta u Ljubljani
Fakultet građevinarstva i geodezije