Arhiva

UDK: 624.153.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Temeljenje građevina na poboljšanom tlu

Robert Gotić, Ivan Gotić

Sažetak

Opisani su postupaci dubinskog vibracijskog zbijanja primijenjeni pri temeljenju građevina na nenosivom tlu. Dane su teorijske osnove, definirane granice primjene te prikazani okviri za interpretaciju geotehničkih parametara nakon izvršenog poboljšanja temeljnog tla. Metode kontrole izvršenog poboljšanja temeljnog tla prikazane su na konkretnom primjeru. Uvodi se, pojam “plitkog temeljenja na poboljšanom tlu” i provodi analiza poboljšanja temeljnog tla za vezana i nevezana tla.

Ključne riječi
temeljenje, nenosivo tlo, poboljšano tlo, vezana tla, nevezana tla, građevina

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gotić, R., Gotić, I.: Temeljenje građevina na poboljšanom tlu, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 2

ILI:

Gotić, R., Gotić, I. (2001). Temeljenje građevina na poboljšanom tlu, GRAĐEVINAR, 53 (2)
Autori:

Robert Gotić
Keller Grundbau Wien

Ivan Gotić
Sveučilište u Zagrebu,
Geotehnički fakultet Varaždin