Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Degradacija kapaciteta i razvoj pukotina višekatne nearmirane zidane građevine

Naida Ademović, Mustafa Hrasnica

Sažetak

U radu je prikazana seizmička procjena tipične višekatne nearmirane zidane stambene zgrade bez serklaža. Numerička analiza provedena je pomoću metode konačnih elemenata koristeći eksperimentalne podatke o kvaliteti materijala konstitutivnih elemenata ziđa i armiranog betona. Proračun je proveden nelinearnom statičkom metodom postupnog guranja (eng. Pushover Analysis) i nelinearnom dinamičkom metodom u vremenu (eng. Time History Analysis). Uspoređen je razvoj pukotina dobivenih primjenom obje proračunske metode kao i dijelovi histereznih krivulja.

Ključne riječi
nelinearno ponašanje materijala, metoda postupnog guranja, nelinearna dinamička metoda u vremenu, razvoj pukotina, nearmirana zidana konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ademović, N., Hrasnica, M.: Degradacija kapaciteta i razvoj pukotina višekatne nearmirane zidane građevine, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 4, pp. 351-361, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1191.2014

ILI:

Ademović, N., Hrasnica, M. (2015). Degradacija kapaciteta i razvoj pukotina višekatne nearmirane zidane građevine, GRAĐEVINAR, 67 (4), 351-361, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1191.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
naida ademovic
Naida Ademović
Sveučilište u Sarajevu
Građevinski fakultet

Mustafa Hrasnica
Sveučilište u Sarajevu,
Građevinski fakultet