Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena točnosti ANFIS-a u prognoziranju lebdećeg nanosa

Seyed Morteza Seyedian, Hamed Rouhani

Sažetak

U radu se istražuju mogućnosti koje pruža prilagodljivi sustav neizrazitog zaključivanja zasnovanog na neuronskoj mreži (ANFIS) u predviđanju dnevnih količina lebdećeg nanosa koje je obavljeno na četiri stanice u SAD-u. U tu su svrhu izrađeni modeli s različitim kombinacijama ulaznih podataka kao osnova za određivanje najbolje moguće strukture. Dobiveni rezultati pokazuju da se najbolji model ANFIS ponaša bolje od modela SRC s obzirom na dobivene vrijednosti RMSE, MBE i R2. Rezultati također pokazuju da se pomoću modela ANFIS može pojednostavniti modeliranje nelinearne dinamike složenih sustava.

Ključne riječi
ANFIS, histereza, koncentracija nanosa, nanos

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Seyedian, S. M., Rouhani, H.: Procjena točnosti ANFIS-a u prognoziranju lebdećeg nanosa, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 12, pp. 1165-1176, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1210.2015

ILI:

Seyedian, S. M., Rouhani, H. (2015). Procjena točnosti ANFIS-a u prognoziranju lebdećeg nanosa, GRAĐEVINAR, 67 (12), 1165-1176, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1210.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Seyedian WEB
Seyed Morteza Seyedian
Sveučilište Gonbad-Kavous, Iran
Katedra za upravljanje slivovima voda
Rouhani WEB
Hamed Rouhani
Sveučilište Gonbad-Kavous, Iran
Katedra za upravljanje slivovima voda