Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Beton s bakrenom zgurom i dodatkom polipropilenskih vlakana

Vijayaprabha Chakrawarthy, Brindha Darmar, Ashokkumar Elangovan

Sažetak

Projektiranje održivog betona postao je glavni zahtjev u današnjoj industriji betona. U ovom radu je prikazan i analiziran dio opsežnog istraživačkog projekta koji je usmjeren na istraživanje mogućnosti korištenja bakrene zgure (eng. copper slag - CS) i polipropilenskih (PP) vlakana (eng. polypropylene fibre - PPF). Ispitivanja su provedena s ciljem utvrđivanja obradljivosti, gustoće, tlačne čvrstoće, vlačne čvrstoće i svojstava mikrostrukture betona te granične nosivosti armiranobetonskih greda izrađenih od takvog betona.

Ključne riječi
bakrena zgura, polipropilenska (PP) vlakna, gospodarenje otpadom, mehanička svojstva, mikrostruktura betona

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Chakrawarthy, V., Darmar, B., Elangovan, A.: Beton s bakrenom zgurom i dodatkom polipropilenskih vlakana, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 2, pp. 95-104, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1211.2015

ILI:

Chakrawarthy, V., Darmar, B., Elangovan, A. (2016). Beton s bakrenom zgurom i dodatkom polipropilenskih vlakana, GRAĐEVINAR, 68 (2), 95-104, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1211.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
C VIJAYAPRABHA WEB
Vijayaprabha Chakrawarthy
Sveučilište Alagappa Chettiar, Indija
Građevinski fakultet
D BRINDHA WEB
Brindha Darmar
Sveučilište Thiagarajar, Indija
Građevinski fakultet
E.ASHOKKUMAR WEB
Ashokkumar Elangovan
Indijski Institute za tehnologiju - Madras, Indija