Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena determinističkog pristupa za kalibriranje modela AB konstrukcije s dvoslojnim šupljim zidom od opeke

Onur Onat, Paulo B. Lourenço, Ali Koçak

Sažetak

U radu je prikazano prilagodljivo rješenje za kalibraciju modela AB konstrukcije s dvoslojnim šupljim zidom od opeke u svrhu rješavanja problema popustljivih rubnih uvjeta. Simulacija konstrukcije provedena je pomoću programa Diana 9.4.4 koji se temelji na metodi konačnih elemenata. Kako bi se uklonio problem krutosti u temeljima, usvojeni su elastični temelji s kontaktnim elementima. Provjera konstrukcije obavljena je modalnim kalibriranjem baziranim na optimalizaciji pomoću programa MATLAB. Analizirano je pet kalibracijskih tipova, a dobiveni su rezultati te uspoređeni s eksperimentalnim podacima.

Ključne riječi
metoda konačnih elemenata, armirani beton, dvoslojni šuplji ispunski zid od opek, kalibriranje modela

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Onat, O., Lourenço, P. B., Koçak, A.: Primjena determinističkog pristupa za kalibriranje modela AB konstrukcije s dvoslojnim šupljim zidom od opeke, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 3, pp. 171-181, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1225.2015

ILI:

Onat, O., Lourenço, P. B., Koçak, A. (2017). Primjena determinističkog pristupa za kalibriranje modela AB konstrukcije s dvoslojnim šupljim zidom od opeke, GRAĐEVINAR, 69 (3), 171-181, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1225.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
ONUR WEB
Onur Onat
Sveučilište Munzur
Građevinski fakultet
Tunceli, Turska
Professor Lourenco WEB
Paulo B. Lourenço
Sveučilište Minho
Građevinski fakultet
Guimaraes, Portugal
Professor Ali Kocak WEB
Ali Koçak
Tehničko sveučilište Yıldız
Građevinski fakultet
İstanbul, Turska