Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Karakteristike trajnosti betona s bakrenom zgurom i s dodatkom letećeg pepela

Sumathy Raju, Brindha D

Sažetak

U radu se razmatra trajnost kombinacije letećeg pepela (FA) i bakrene zgure (CS) u betonu. Provedeno je eksperimentalno istraživanje o pokazateljima trajnosti kao što su upijanje vode do zasićenja, poroznost, koeficijent upijanja vode, sorptivnost, brzi pokus prodiranja kloridovih iona te pokus alkalnosti (pH). Ispitana je i mikrostruktura betona te je obavljena kvantitativna analiza nakon 90 dana pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa i energijski razlučujuće rendgenske spektrometrije. Dobiveni rezultati pokazuju da se primjenom kombinacije FA i CS poboljšavaju svojstva betona.

Ključne riječi
beton s bakrenom zgurom, leteći pepeo, upijanje vode, poroznost, prodiranja kloridovih iona

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Raju, S., D, B.: Karakteristike trajnosti betona s bakrenom zgurom i s dodatkom letećeg pepela , GRAĐEVINAR, 69 (2017) 11, pp. 1031-1040, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1229.2015

ILI:

Raju, S., D, B. (2017). Karakteristike trajnosti betona s bakrenom zgurom i s dodatkom letećeg pepela , GRAĐEVINAR, 69 (11), 1031-1040, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1229.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
SUMATHY SR WEB
Sumathy Raju
Fakultet za inženjerstvo i
tehnologiju Alagappa Chettiar
Karaikudi, Tamil Nadu, Indija
D BRINDHA WEB
Brindha D
Fakultet za inženjerstvo Thiagarajar
Madurai, Tamil Nadu, Indija