Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj veličine ispitnog uzorka na mehanička svojstva mlaznog betona

Petar Matulić, Sandra Juradin, Elica Marušić, Ante Domazet

Sažetak

U radu su opisana laboratorijska ispitivanja uzoraka mlaznog betona ugrađivanog u primarni podgradni sustav tunela Sveti Ilija. Promatran je utjecaj dimenzija ispitnih uzoraka mlaznog betona na tlačnu čvrstoću i dinamički modul elastičnosti običnog i mikroarmiranog betona izrađenog in situ. Pregledom dobivenih rezultata analizirana je i opravdanost procjene tlačne čvrstoće na temelju rezultata dinamičkog modula elastičnosti.

Ključne riječi
mlazni beton, tlačna čvrstoća, dinamički modul elastičnosti, visina ispitnog uzorka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Matulić, P., Juradin, S., Marušić, E., Domazet, A.: Utjecaj veličine ispitnog uzorka na mehanička svojstva mlaznog betona, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 4, pp. 301-309, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1240.2014

ILI:

Matulić, P., Juradin, S., Marušić, E., Domazet, A. (2016). Utjecaj veličine ispitnog uzorka na mehanička svojstva mlaznog betona, GRAĐEVINAR, 68 (4), 301-309, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1240.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Matulic WEB
Petar Matulić
INSTITUT IGH d.d. – RC Split
Juradin WEB
Sandra Juradin
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Marusic WEB
Elica Marušić
INSTITUT IGH d.d. – RC Split
ante domazet WEB
Ante Domazet
INSTITUT IGH d.d. – RC Split