Arhiva

UDK: 624.97.012.4:624.087
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Utjecaj spona na tlačnu nosivost betonskih stupova

Jure Radnić, Alen Harapin, Radoslav Markić

Sažetak

Prikazani su rezultati eksperimentalnih ispitivanja utjecaja spona na tlačnu nosivost i deformabilnost centrično opterećenih betonskih stupova kvadratnoga poprečnog presjeka. Istražen je utjecaj čvrstoće betona te razmaka i ploštine spona na graničnu nosivost i deformabilnost stupova. Rezultati pokazuju da se granična nosivost i granično skraćenje ispitivanih stupova povećava s povećanjem količine poprečne armature, pri čemu je primaran utjecaj razmaka spona, a ne njihova debljinu.

Ključne riječi
tlačna nosivost, deformabilnost, ispitivanje, betonski stup, spone, utjecaj spona

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Harapin, A., Markić, R.: Utjecaj spona na tlačnu nosivost betonskih stupova, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 11

ILI:

Radnić, J., Harapin, A., Markić, R. (2008). Utjecaj spona na tlačnu nosivost betonskih stupova, GRAĐEVINAR, 60 (11)
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Harapin Alen
Alen Harapin
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Radoslav Markić
Mucić & Co d.o.o.