Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza opasnosti od onečišćenja podzemnih voda u kršu na primjeru sliva izvora Jadro i Žrnovnica

Jelena Loborec, Sanja Kapelj, Helena Novak

Sažetak

U ovom radu obrađen je sliv izvora Jadra i Žrnovnice, tipičan vodonosnik dinarskog krša, čije se izvorske vode koriste za vodoopskrbu grada Splita i šire okolice. Prikazuje se analiza trenda karakterističnih pokazatelja onečišćenja izvorskih voda, ocjenu stanja kakvoće voda, te procjenu antropogenog utjecaja analizom opasnosti koje prijete onečišćenjem voda sliva po postupku iz projekta COST 620.

Ključne riječi
krški vodonosnik, kakvoća vode, izvori onečišćenja, opasnosti, karte opasnosti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Loborec, J., Kapelj, S., Novak, H.: Analiza opasnosti od onečišćenja podzemnih voda u kršu na primjeru sliva izvora Jadro i Žrnovnica, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 11, pp. 1093-1103, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1250.2015

ILI:

Loborec, J., Kapelj, S., Novak, H. (2015). Analiza opasnosti od onečišćenja podzemnih voda u kršu na primjeru sliva izvora Jadro i Žrnovnica, GRAĐEVINAR, 67 (11), 1093-1103, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1250.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
jelena laborec WEB
Jelena Loborec
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet
sanja kapelj WEB
Sanja Kapelj
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakulte
Fotografija Helena Novak WEB
Helena Novak
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet