Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 8
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Stabilizacija sitnozrnatog tla letećim pepelom

Mirjana Vukićević, Veljko Pujević, Miloš Marjanović, Sanja Jocković, Snežana Maraš-Dragojević

Sažetak

U radu su prikazani rezultati laboratorijskog ispitivanja stabilizacije tla letećim pepelom bez primjene aktivatora. Ispitivane su dvije vrste sitnozrnatog tla: glina niske do srednje plastičnosti te vrlo ekspanzivna glina srednje do visoke plastičnosti. Mješavine tla i letećeg pepela su pripremljene s optimalnom količinom pepela (15 i 20 %). Ispitivan je utjecaj letećeg pepela na plastičnost tla, odnos vlage i gustoće, jednoosnu tlačnu čvrstoću, vrijednosti parametara posmične čvrstoće, vrijednosti CBR-a (California Bearing Ratio-CBR), deformacije i potencijal bujanja. Dobiveni rezultati pokazuju da primjena letećeg pepela može značajno poboljšati svojstva tla.

Ključne riječi
stabilizacija tla, leteći pepeo, sitnozrnato tlo, posmična čvrstoća, CBR

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vukićević, M., Pujević, V., Marjanović, M., Jocković, S., Maraš-Dragojević, S.: Stabilizacija sitnozrnatog tla letećim pepelom, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 8, pp. 761-770, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1281.2014

ILI:

Vukićević, M., Pujević, V., Marjanović, M., Jocković, S., Maraš-Dragojević, S. (2015). Stabilizacija sitnozrnatog tla letećim pepelom, GRAĐEVINAR, 67 (8), 761-770, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1281.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mirjana Vukicevic WEB
Mirjana Vukićević
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Veljko Pujevic WEB
Veljko Pujević
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Milos Marjanovic WEB
Miloš Marjanović
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Sanja Jockovic WEB
Sanja Jocković
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Maras Dragojevic
Snežana Maraš-Dragojević
Sveučilište u Beogradu,
Građevinski fakultet