Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 12
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Nosivost spregnutih stupova izloženih utjecaju požara

Milivoje Milanović, Meri Cvetkovska, Petar Knežević

Sažetak

U radu se analizira nosivost poprečnih presjeka triju vrsta spregnutih stupova čelik-beton, a dobiveni rezultati se uspoređuju s nosivošću referentnog armiranobetonskog stupa. Mehanička svojstva sastavnih materijala bitno se pogoršavaju zbog visokih temperatura uzrokovanih djelovanjem požara, što dovodi do smanjenja otpornosti stupa na djelovanje uzdužne sile i dvoosnog momenta savijanja. Smanjenje otpornosti analiziranih stupova pod utjecajem visokih temperatura iskazano je kroz promjenu interakcijskih krivulja M-N.

Ključne riječi
spregnuti stup, temperatura, provođenje topline, vatrootpornost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Milanović, M., Cvetkovska, M., Knežević, P.: Nosivost spregnutih stupova izloženih utjecaju požara, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 12, pp. 1187-1197, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1329.2015

ILI:

Milanović, M., Cvetkovska, M., Knežević, P. (2015). Nosivost spregnutih stupova izloženih utjecaju požara, GRAĐEVINAR, 67 (12), 1187-1197, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1329.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Milivoje Milanovic WEB
Milivoje Milanović
Sveučilište u Novom Pazaru
Građevinski fakultet
Meri Cvetkovska WEB
Meri Cvetkovska
Sveučilište u Skopju
Građevinski fakultet
Petar Knezevic WEB
Petar Knežević
Sveučilište u Novom Pazaru
Građevinski fakultet