Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj obloženih E-staklenih vlakana na svojstva čvrstoće betona

Sabapathy Yogeeswaran Kanag, Yeshwant Kumar Anandan, Prathulya Vaidyanath, Prashaanth Baskar

Sažetak

U radu su prikazani rezultati ispitivanja o utjecaju E-staklenih vlakana obloženih epoksidom na tlačnu i vlačnu čvrstoću betona. Kao parametri ispitivanja su odabrana tri različita razreda betona s varirajućim volumnim udjelima vlakana (0,5 %, 1 %, 1,5 % i 2 %). Uočeno je da se najveća tlačna čvrstoća postiže pri volumnom udjelu vlakana od 1,5 %, a vlačna čvrstoća cijepanjem povećava se kako se povećava volumni udio vlakana. Na temelju rezultata ispitivanja razvijen je matematički model primjenom metode regresijske analize.

Ključne riječi
obložena staklena vlakna, beton ojačan vlaknima, volumni udio vlakana, tlačna čvrstoća, vlačna čvrstoća cijepanjem

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Yogeeswaran Kanag, S., Anandan, Y. K., Vaidyanath, P., Baskar, P.: Utjecaj obloženih E-staklenih vlakana na svojstva čvrstoće betona, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 9, pp. 697-703, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1335.2015

ILI:

Yogeeswaran Kanag, S., Anandan, Y. K., Vaidyanath, P., Baskar, P. (2016). Utjecaj obloženih E-staklenih vlakana na svojstva čvrstoće betona, GRAĐEVINAR, 68 (9), 697-703, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1335.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Yogeeswaran Kanag WEB
Sabapathy Yogeeswaran Kanag
SSN Tehničko sveučilište
Građevinski fakultet
Anandan WEB
Yeshwant Kumar Anandan
SSN Tehničko sveučilište
Građevinski fakultet
Vaidyanath WEB
Prathulya Vaidyanath
SSN Tehničko sveučilište
Građevinski fakultet
Baskar WEB
Prashaanth Baskar
SSN Tehničko sveučilište
Građevinski fakultet