Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ocjena suše primjenom standardiziranog indeksa oborine i protoka te njihov odnos na primjeru Sinjskog polja

Igor Ljubenkov, Ksenija Cindrić Kalin

Sažetak

Sinjsko polje je krško polje i nalazi se u središnjem dijelu rijeke Cetine. Obuhvaća 62 km2, a većim je dijelom meliorirano s povoljnim uvjetima za poljoprivredu. Za analizu suše u ovome radu primijenjeni su standarizirani indeks oborine (SPI) i standardizirani indeks protoka (SSI). Razmatrani su meterološki podaci sa stanice Sinj i hidrološki podaci sa postaja Han i Grab iz razdoblja 1981-2010. Pomoću vrijednosti SPI i SSI određena su sušna razdoblja koja su izražena pripadnim trajanjem, intenzitetom i magnitudom.

Ključne riječi
krško polje, suša, oborina, protok, Cetina

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ljubenkov, I., Cindrić Kalin, K.: Ocjena suše primjenom standardiziranog indeksa oborine i protoka te njihov odnos na primjeru Sinjskog polja, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 2, pp. 135-143, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1337.2015

ILI:

Ljubenkov, I., Cindrić Kalin, K. (2016). Ocjena suše primjenom standardiziranog indeksa oborine i protoka te njihov odnos na primjeru Sinjskog polja, GRAĐEVINAR, 68 (2), 135-143, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1337.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ljubenkov Igor
Igor Ljubenkov
GRAD invest d.o.o., Split
KsenijaCK WEB
Ksenija Cindrić Kalin
Državni hidrometeorološki zavod