Arhiva

UDK: 691.22.001.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Međulaboratorijsko ispitivanje granulometrijskog sastava kamenog agregata

Dalibor Sekulić, Andrea Strineka, Elinor Trogrlić

Sažetak

Prikazani su rezultati međulaboratorijskog ispitivanja granulometrijskog sastava kamenog materijala frakcije 0 – 4 mm obrađeni metodom analize varijance (ANOVA). Eksperiment je planiran trofaktorskim stupnjevitim modelom. Procijenjene su varijance ponovljivosti i obnovljivosti te prijelazne varijance među nizovima rezultata dobivenih u različitim uvjetima obnovljivosti. Iskazivanje prijelazne varijance važno je radi određivanja utjecaja heterogenosti agregata na svakoj razini ispitivanja.

Ključne riječi
granulometrijski sastav, međulaboratorijsko ispitivanje, metoda analize varijance, ponovljivost, obnovljivost, kameni agregat

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sekulić, D., Strineka, A., Trogrlić, E.: Međulaboratorijsko ispitivanje granulometrijskog sastava kamenog agregata, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 12

ILI:

Sekulić, D., Strineka, A., Trogrlić, E. (2008). Međulaboratorijsko ispitivanje granulometrijskog sastava kamenog agregata, GRAĐEVINAR, 60 (12)
Autori:

Dalibor Sekulić
Institut IGH d.d. Zagreb

Andrea Strineka
Institut IGH d.d. Zagreb

Elinor Trogrlić
Institut IGH d.d. Zagreb