Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Elektroničke reverzne aukcije u građevinarstvu

Tomáš Hanák, Jana Šelih

Sažetak

U radu se analiziraju faktori koji utječu na donošenje odluka te brzina uvođenja postupka elektroničke reverzne aukcije u području građevinarstva. Određuju se i detaljno razmatraju osnovni faktori uzimajući u obzir posebnosti građevinskog sektora. Stupanj prihvaćenosti ovog načina nabave ispitan je kroz on line anketu na odabranom uzorku građevinskih tvrtki i naručitelja iz građevinskog sektora u Češkoj. Ustanovljeno je da su elektroničke reverzne aukcije najzastupljeniji način on line nabave u češkom sektoru građevinarstva. Prednosti ovakvog postupka nabave više uočavaju investitori.

Ključne riječi
građevinarstvo, upravljanje troškovima, reverzne e-aukcije, upravljanje nabavom

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Hanák, T., Šelih, J.: Elektroničke reverzne aukcije u građevinarstvu, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 9, pp. 821-830, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1352.2015

ILI:

Hanák, T., Šelih, J. (2017). Elektroničke reverzne aukcije u građevinarstvu, GRAĐEVINAR, 69 (9), 821-830, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1352.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Hanak WEB
Tomáš Hanák
Tehničko sveučilište u Brnu
Građevinski fakultet
JANA ŠELIH WEB
Jana Šelih
Sveučilište u Ljubljani
Fakultet građevinarstva i geodezije