Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza vertikalnog tlačnog opterećenja horizontalne armiranobetonske ploče pri udaru valova

Goran Lončar, Dalibor Carević, Damir Bekić

Sažetak

U radu se analiziraju tlačna dinamička opterećenja na donju pokrovnu plohu kesonske konstrukcije pri djelovanju valova na primjeru zagrebačke obale u luci Rijeka. Osim mjerenja na fizikalnom modelu, primijenjeni su empirijski obrasci s ulaznim podacima iz linearne teorije valova i iz numeričkog modela. Usporedbom izmjerenih i modeliranih vrijednosti procijenjena je pouzdanost primijenjenih metodologija. Najbolje slaganje modelskih rezultata s izmjerenima postignuto je primjenom linearne valne teorije i empirijskog obrasca prema Kaplanu (1995).

Ključne riječi
sile valova, horizontalna ploča, fizikalni model, numerički model

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lončar, G., Carević, D., Bekić, D.: Analiza vertikalnog tlačnog opterećenja horizontalne armiranobetonske ploče pri udaru valova, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 10, pp. 985-995, doi: https://doi.org/ 10.14256/JCE.1384.2015

ILI:

Lončar, G., Carević, D., Bekić, D. (2015). Analiza vertikalnog tlačnog opterećenja horizontalne armiranobetonske ploče pri udaru valova, GRAĐEVINAR, 67 (10), 985-995, doi: https://doi.org/ 10.14256/JCE.1384.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
GLoncar WEB
Goran Lončar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Dalibor Carevic WEB
Dalibor Carević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Bekic WEB
Damir Bekić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet