Arhiva

UDK: 624.21:624.042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza mostovnih konstrukcija pobuđenih pokretnim opterećenjem

Ivana Štimac, Darko Meštrović, Ivica Kožar

Sažetak

U radu je prikazan dopunjeni programski paket "Okvirw" dopunjen algoritmom direktne linearne ekstrapolacije s prosječnim ubrzanjem i na taj je način omogućena dinamička analiza proizvoljnih dvodimenzionalnih konstrukcija pod djelovanjem pokretnog opterećenja. Programskim paketom napravljena je analiza djelovanja dinamičkog opterećenja na vijaduktu u čvoru Čakovec. Rezultati dobiveni programskim paketom veoma se dobro poklapaju s rezultatima dinamičkih mjerenja na konstrukciji.

Ključne riječi
direktna linearna ekstrapolacija, prosječno ubrzanje, pokretno opterećenje, mostovne konstrukcije, programski paket "Okvirw", numerička analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Štimac, I., Meštrović, D., Kožar, I.: Analiza mostovnih konstrukcija pobuđenih pokretnim opterećenjem, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 6

ILI:

Štimac, I., Meštrović, D., Kožar, I. (2004). Analiza mostovnih konstrukcija pobuđenih pokretnim opterećenjem, GRAĐEVINAR, 56 (6)
Autori:

Ivana Štimac
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet

Darko Meštrović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Ivica KoE ar WEB
Ivica Kožar
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet