Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Testiranje heurističkih metoda optimizacije za detekciju oštećenja na bazi vibracija

Ahmed Alalikhan, Saad Al-Wazni, Zoran Mišković, Ratko Salatić, Ljiljana Mišković

Sažetak

Proteklih je godina značajan napor usmjeren na razvoj nedestruktivnih tehnika detekcije oštećenja u konstrukcijama na osnovi promjena njihovih dinamičkih parametara. Istraživanja su provedena na modelu proste slobodno oslonjene grede s prepustima. Predložene procedure za detekciju lokacije i nivoa oštećenja primjenjuju dvije heurističke tehnike optimizacije: tabu pretraživanje i simulirano kaljenje. Rezultati pokazuju da su obje predložene procedure, s odgovarajućim funkcijama cilja i težinskim faktorima, vrlo efikasne u detekciji lokacije i ozbiljnosti oštećenja.

Ključne riječi
detekcija oštećenja, tabu pretraživanje, simulirano kaljenje, modalni parametri, heuristička optimizacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Alalikhan, A., Al-Wazni, S., Mišković, Z., Salatić, R., Mišković, L.: Testiranje heurističkih metoda optimizacije za detekciju oštećenja na bazi vibracija, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 7, pp. 543-557, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1410.2015

ILI:

Alalikhan, A., Al-Wazni, S., Mišković, Z., Salatić, R., Mišković, L. (2016). Testiranje heurističkih metoda optimizacije za detekciju oštećenja na bazi vibracija, GRAĐEVINAR, 68 (7), 543-557, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1410.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
AAlalikhan photo
Ahmed Alalikhan
Sveučilište Kufa, Irak
Građevinski fakultet
SWazni photo
Saad Al-Wazni
Sveučilište Kufa, Irak
Građevinski fakultet
ZMiskovic photo3
Zoran Mišković
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
RSalatic photo
Ratko Salatić
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
LJMiskovic photo WEB
Ljiljana Mišković
Institut za promet - CIP, Beograd
Zavod za konstrukcije