Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ponašanje pri zamoru uslijed savijanja i mehanička svojstva betona s dodatkom gumenog granulata

Bharathi Murugan R, Ram Sai E, Natarajan C, Shen En Chen

Sažetak

U radu se prikazuju rezultati eksperimentalnog ispitivanja betona s dodatkom gumenih granulata kako bi se utvrdila mehanička svojstva kao što su tlačna čvrstoća, vlačna čvrstoća cijepanjem te čvrstoća betona na savijanje. U istraživanju je korišten beton razreda tlačne čvrstoće C35/45, pri čemu je 5 do 25 % volumena pijeska zamijenjeno gumenim granulatima iz otpadnih guma, a dobiveni rezultati uspoređeni su s rezultatima ispitivanja običnog betona. Rezultati pokazuju malo poboljšanje u ponašanju od 1,46 % i 1,96 % s 5 %, odnosno 10 % gumenog granulata.

Ključne riječi
gumeni granulat iz otpadnih guma, tlačna čvrstoća, vlačna čvrstoća cijepanjem, čvrstoća na savijanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

R, B. M., E, R. S., C, N., Chen, S. E.: Ponašanje pri zamoru uslijed savijanja i mehanička svojstva betona s dodatkom gumenog granulata, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 11, pp. 983-990, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1427.2015

ILI:

R, B. M., E, R. S., C, N., Chen, S. E. (2017). Ponašanje pri zamoru uslijed savijanja i mehanička svojstva betona s dodatkom gumenog granulata, GRAĐEVINAR, 69 (11), 983-990, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1427.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 R.Bharathi WEB
Bharathi Murugan R
Nacionalni tehnološki institut u Trichyu
Odjel za građevinarstvo, Tamil Nadu, Indija
2 E.Rama WEB
Ram Sai E
Nacionalni tehnološki institut u Trichyu
Odjel za građevinarstvo, Tamil Nadu, Indija
Natarajan
Natarajan C
Nacionalni tehnološki institut u Trichyu
Odjel za građevinarstvo, Tamil Nadu, Indija
4 Shen En Chen WEB
Shen En Chen
Sveučilište Sjeverne Karoline
Odjel za građevinarstvo i okoliš