Arhiva

UDK: 624.022:624.041
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Duktilni zidovi s dijagonalnom armaturom hrpta

Ivan Tomičić

Sažetak

Prikazana su istraživanja i proračun duktilnih niskih armiranobetonskih zidova, naprezanih poprečnim silama, kojima je hrbat armiran kosim šipkama. Pokusima je utvrđeno da se ovako armiran hrbat duktilnije ponaša od zida armiranog mrežom od vertikalnih i horizontalnih šipki. Za pronalaženje izraza za dimenzioniranje upotrijebljen je model rešetke s tlačnim betonskim i vlačnim čeličnim štapovima. Ugradnjom kosih šipki postiže se mala ušteda u armaturi hrpta, ali treba više rada.

Ključne riječi
mreža šipki, hrbat, dijagonalna armatura, poprečna sila, dimenzioniranje, model rešetke, duktilni zid

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomičić, I.: Duktilni zidovi s dijagonalnom armaturom hrpta, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 7

ILI:

Tomičić, I. (2004). Duktilni zidovi s dijagonalnom armaturom hrpta, GRAĐEVINAR, 56 (7)
Autori:
Tomicic Ivan
Ivan Tomičić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet