Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Istraživanje seizmičkog ponašanja betonskih gravitacijskih brana pomoću probabilističke analize

Majid Pasbani Khiavi

Sažetak

U radu se istražuje utjecaj modula elastičnosti betona na seizmičko ponašanje gravitacijske brane Koyna u Indiji pomoću probabilističke analize. Za analizu osnovnog scenarija koji se zasniva na interakciji brane, akumulacije i temelja, koristi se numerički model baziran na metodi konačnih elemenata. Rezultati pokazuju da modul elastičnosti bitno utječe na seizmičko ponašanje betonskih gravitacijskih brana. Rezultati analize prikazani su kao bilinearne krivulje.

Ključne riječi
probabilistička analiza, betonska gravitacijska brana, Monte Carlo, metoda graničnih elemenata

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pasbani Khiavi, M.: Istraživanje seizmičkog ponašanja betonskih gravitacijskih brana pomoću probabilističke analize, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 1, pp. 21-29, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1454.2015

ILI:

Pasbani Khiavi, M. (2017). Istraživanje seizmičkog ponašanja betonskih gravitacijskih brana pomoću probabilističke analize, GRAĐEVINAR, 69 (1), 21-29, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1454.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:

Majid Pasbani Khiavi
Sveučilište Mohaghegh u Ardabili, Iran
Tehnički fakultet