Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ispitivanje preglednosti na izvangradskim jednotračnim kružnim raskrižjima

Saša Ahac, Tamara Džambas, Vesna Dragčević

Sažetak

U radu se obrađuje problematika preglednosti na izvangradskim kružnim raskrižjima. Dan je pregled postupaka određivanja potrebne preglednosti, prikazanih u propisima, normama i smjernicama koji vrijede u Austriji, Francuskoj, Hrvatskoj, SAD-u, Srbiji i Švicarskoj. Detaljno su prikazani utjecajni parametri i postupci određivanja polja preglednosti definirani u razmatranim dokumentima. Istaknuta je raznolikost u pristupima ispitivanju preglednosti te je dan komentar rezultata ispitivanja provedenih na teorijskom primjeru izvangradskog kružnog raskrižja.

Ključne riječi
kružna raskrižja, preglednost, propisi, smjernice, norme, polje preglednosti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ahac, S., Džambas, T., Dragčević, V.: Ispitivanje preglednosti na izvangradskim jednotračnim kružnim raskrižjima, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 1, pp. 1-10, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1455.2015

ILI:

Ahac, S., Džambas, T., Dragčević, V. (2016). Ispitivanje preglednosti na izvangradskim jednotračnim kružnim raskrižjima, GRAĐEVINAR, 68 (1), 1-10, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1455.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
AHAC SASA WEB
Saša Ahac
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice
Dzambas WEB
Tamara Džambas
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice
Dragcevic WEB
Vesna Dragčević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice