Arhiva

UDK: 624.21+624.072.2+624.074.6
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 8
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Utjecaj veze stupova i greda na seizmičke sile mostova

Jure Radnić, Domagoj Matešan

Sažetak

Razmatra se utjecaj načina veze stupova i rasponskog sklopa na veličinu i raspodjelu seizmičkih sila na mostovima. Analiza je provedena za most Kličevicana dionici JAC-a Zadar 2 – Benkovac. Modelirani su slučajevi s krutom i zglobnom vezom stupova i rasponskog sklopa te slučaj s elastomernim ležajevima. Istražen je utjecaj krutosti elastomernih ležajeva na rezultate seizmičkog proračuna. U zaključcima su iznesene sugestije za primjenu provedene analize za slične mostove.

Ključne riječi
rasponski sklop, seizmičke sile, most "Kličevica", most, veze stupova i greda, stup, greda

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Matešan, D.: Utjecaj veze stupova i greda na seizmičke sile mostova, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 8

ILI:

Radnić, J., Matešan, D. (2004). Utjecaj veze stupova i greda na seizmičke sile mostova, GRAĐEVINAR, 56 (8)
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matesan WEB
Domagoj Matešan
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije