Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 3
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Optimiziranje veličine i udjela aktivnog ugljena pri modifikaciji bitumena

Murat Bostancıoğlu, Şeref Oruç

Sažetak

Svrha je ovog rada istražiti učinke dodatka aktivnog ugljena (CA) na reološka svojstva bitumena te optimiziranje veličina i udjela aktivnog ugljena pri modifikaciji bitumena. Za modifikaciju bitumena vrednovana je primjena aktivnog ugljena proizvedenog iz otpadnih ljuski lješnjaka. Upotrijebljene su različite veličine i udjeli aktivnog ugljena. Rezultati ispitivanja pokazuju da je veličina čestica aktivnog ugljena manja od 0,063 mm najučinkovitija, a da modifikacija s aktivnim ugljenom povećava bitumensku konzistentnost i radna svojstva pri visokim temperaturama te umanjuje osjetljivost na temperaturu i promjenu mase.

Ključne riječi
aktivni ugljen, modifikacija bitumena, dinamički smični reometar, starenje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bostancıoğlu, M., Oruç, Ş.: Optimiziranje veličine i udjela aktivnog ugljena pri modifikaciji bitumena, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 3, pp. 215-220, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1461.2015

ILI:

Bostancıoğlu, M., Oruç, Ş. (2017). Optimiziranje veličine i udjela aktivnog ugljena pri modifikaciji bitumena, GRAĐEVINAR, 69 (3), 215-220, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1461.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
yrd doc dr murat bostancioglu 102717
Murat Bostancıoğlu
Sveučilište Cumhuriyet, Sivas, Turska
Odjel za građevinarstvo
seref oruc 1110 186
Şeref Oruç
Tehničko sveučilište Karadeniz, Trabzon, Turska
Odjel za građevinarstvo