Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Funkcionalni kriteriji za održivo projektiranje gradskih kolnika

Mauricio Pradena, Lambert Houben

Sažetak

Funkcionalni kriteriji na gradskim prometnicama uglavnom se definiraju subjektivnim metodama, a ne pomoću objektivnih i ponovljivih postupaka. Danas su dostupne nove tehnologije za određivanje vrijednosti indeksa ravnosti (IRI), poput metode vibracije cijelog tijela (WBV) i metode varijabilnosti srčane frekvencije. Provedene su analize dostupnih tehnologija prema cjelovitom pristupu PC-O (eng. Pavements Clients - Oriented) uključujući simulacije pomoću računalnog programa HDM-4 (eng. Highway Development and Management system). U radu su predloženi IRI kriteriji za brzine dopuštene na gradskim prometnicama, takozvani IRIcity kriterij.

Ključne riječi
kolnici, funkcionalnost, projektiranje, održavanje, IRI, HDM-4

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pradena, M., Houben, L.: Funkcionalni kriteriji za održivo projektiranje gradskih kolnika, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 6, pp. 485-492, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1464.2015

ILI:

Pradena, M., Houben, L. (2016). Funkcionalni kriteriji za održivo projektiranje gradskih kolnika, GRAĐEVINAR, 68 (6), 485-492, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1464.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
M Pradena WEB
Mauricio Pradena
Sveučilište Concepción, Čile
Građevinski fakultet
Tehničko sveučilište u Delftu, Nizozemska
Odjel za kolničke konstrukcije
L Houben WEB
Lambert Houben
Tehničko sveučilište u Delftu, Nizozemska
Odjel za kolničke konstrukcije