Arhiva

UDK: 624.95.001.5
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Modeliranje popustljivih veza drvenih okvirnih konstrukcija

Esad Mešić

Sažetak

U radu je prikazan način modeliranja popustljivih veza za nelinearnu analizu drvenih okvirnih konstrukcija. Predloženi numerički model baziran je na konceptu ograničene nelinearnosti, s mogućnošću lakog prikazivanja rezultata ponašanja veza koje treba odrediti ispitivanjima. Ističe se da primjena ovakvog numeričkog modela popustljivih veza uz povezivanje sa rezultatima ispitivanja, daje mogućnost cjelovite analize drvene konstrukcije kao kombinacije analize konstrukcije i veza.

Ključne riječi
popustljive veze, modeliranje, nelinearna analiza, ograničena nelinearnost, drvene okvirne konstrukcije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mešić, E.: Modeliranje popustljivih veza drvenih okvirnih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 9

ILI:

Mešić, E. (2004). Modeliranje popustljivih veza drvenih okvirnih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 56 (9)
Autori:
Prof.dr.sc. Esad Mesic dipl.ing.gradj WEB.
Esad Mešić
Sveučilište u Sarajevu,
Građevinski fakultet