Arhiva

UDK: 69.003.1:728.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Sustav upravljanja rizicima u projektima javne stanogradnje

Sanjana Buć

Sažetak

Definira se sustav uspješnog upravljanja rizicima projekata, posebice projekata javne stanogradnje.Opisani su elementi i struktura sustava, čija je svrha smanjiti vjerojatnost pojave rizičnih događaja i kontrolirati njihove posljedice na ostvarenje ciljeva projekta. Predložen je model sustava upravljanja rizicima kod javnih građevinskih projekata čijom e se primjenom, kroz sve faze trajanje projekta, povećati vjerojatnost uspješne realizacije javnog građevinskog projekta.

Ključne riječi
rizik, upravljanje rizicima, javna stanogradnja, sustav, model sustava, građevinski projekt

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Buć, S.: Sustav upravljanja rizicima u projektima javne stanogradnje, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 1

ILI:

Buć, S. (2009). Sustav upravljanja rizicima u projektima javne stanogradnje, GRAĐEVINAR, 61 (1)
Autori:

Sanjana Buć
Institut IGH d.d.