Arhiva

UDK: 666.72.004.69:666.972
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Upotreba reciklirane opeke kao agregata za beton

Ivana Kesegić, Dubravka Bjegović, Ivanka Netinger

Sažetak

Polazi se od toga da je u svrhu održivog gospodarenja građevinskim otpadom nužno ispitati mogućnost njegove primjene kao sirovine. Dan je pregled rezultata dosadašnjih istraživanja svojstava i mogućnosti upotrebe reciklirane opeke kao agregata za beton. Prikazan je i pregled trenutnih načina zbrinjavanja i ponovne upotrebe opeke i crijepa kao građevinskog otpada u Hrvatskoj, budući da taj otpad čini najveći udio u sastavu građevinskog otpada nastalog rušenjem zidanih građevina.

Ključne riječi
agregat, reciklirana opeka, građevinski otpad, sirovina, gospodarenje otpadom, beton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kesegić, I., Bjegović, D., Netinger, I.: Upotreba reciklirane opeke kao agregata za beton, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 1

ILI:

Kesegić, I., Bjegović, D., Netinger, I. (2009). Upotreba reciklirane opeke kao agregata za beton, GRAĐEVINAR, 61 (1)
Autori:

Ivana Kesegić
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet
BJEGOVIĆ WEB
Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Netinger Ivanka WEB
Ivanka Netinger
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet