Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza seizmičke osjetljivosti ab konstrukcija ojačanih CFRP-om

Hammad Salahuddin, Shaukat Ali Khan, Muhammad Usman, Arslan Mushtaq

Sažetak

U radu se istražuje seizmička osjetljivost ab okvira ojačanog s CFRP-om (polimer armiran ugljičnim vlaknima). Proveden je program eksperimentalnih istraživanja kako bi se utvrdilo na koji način ojačanje CFRP-om utječe na čvrstoću betona. Poboljšana svojstva modelirana su za razne čvrstoće betona i u tu je svrhu korišten program temeljen na metodi konačnih elemenata. Na temelju rezultata analize izvedene su krivulje seizmičke osjetljivosti neojačanih i ojačanih okvira. Dobivene krivulje pokazuju da su nakon ojačanja ostvarena znatna poboljšanja neojačanih armiranobetonskih konstrukcija.

Ključne riječi
polimer armiran ugljičnim vlaknima, analiza seizmičke osjetljivosti, poboljšanje, PERFORM 3D, nelinearna analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Salahuddin, H., Khan, S. A., Usman, M. ., Mushtaq, A.: Analiza seizmičke osjetljivosti ab konstrukcija ojačanih CFRP-om, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 2, pp. 121-130, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1555.2016

ILI:

Salahuddin, H., Khan, S. A., Usman, M. ., Mushtaq, A. (2017). Analiza seizmičke osjetljivosti ab konstrukcija ojačanih CFRP-om, GRAĐEVINAR, 69 (2), 121-130, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1555.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
HAMMAD2
Hammad Salahuddin
COMSATS Institut za inform. tehnologiju
Odjel za građevinarstvo
Dr.shaukat
Shaukat Ali Khan
Sveučilište Abasyn, Pakistan
Odjel za građevinarstvo
5 Usman Muhammad WEB
Muhammad Usman
Taxila Sveučilište za inženjerstvo i tehnologiju
Pakistan
4 Arslan Mushtaq WEB
Arslan Mushtaq
Nacionalno sveučilište za znanost i tehn.
Odjel za građevinarstvo, Pakistan