Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Učinak pomaka tla s impulsnim signalom uslijed bliskih potresa na dinamički odziv sustava brana – akumulacija – temelj

Ahmet Can Altunisik, Hasan Sesli

Sažetak

U ovom radu cilj je utvrditi učinke impulsnih pomaka tla uslijed bliskih potresa na dinamički odgovor gravitacijskih brana uključujući i interakciju brana – akumulacija – temelj na različite pristupe modeliranju akumulacije kao što su Westergaardov, Lagrangeov i Eulerov pristup. Kao studija slučaja, betonska gravitacijska brana Sarıyar smještena na rijeci Sakarya, 120 km sjeveroistočno od Ankare, odabrana je za istraživanje učinaka impulsnog pomaka tla uslijed bliskog potresa na odziv brane. Prvo su izložena glavna načela i osnovna formulacija pristupa. Zatim su uspostavljeni modeli brane s konačnim elementima uzimajući u obzir interakciju brana-akumulacija-temelj, pomoću računalnog programa ANSYS., sve da bi se odredio strukturni odgovor brane pod utjecajem impulsnog pomaka tla. Linearne privremene analize provedene su korištenjem Taiwan Chi-Chi 1999. i Imperial Valley 1979. koji prikazuju prividne impulse brzine kao reprezentativne za bliske potrese. Na kraju analize uspoređene su dinamičke karakteristike sve kako bi se demonstrirali modeli učinaka domene fluida i učinaka impulsnog signala.

Ključne riječi
betonska gravitacijska brana, interakcija brana-akumulacija-temelj, hidrodinamički tlak, bliski potres

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Altunisik, A. C., Sesli, H.: Učinak pomaka tla s impulsnim signalom uslijed bliskih potresa na dinamički odziv sustava brana – akumulacija – temelj, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 12, pp. 1059-1083, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1573.2016

ILI:

Altunisik, A. C., Sesli, H. (2022). Učinak pomaka tla s impulsnim signalom uslijed bliskih potresa na dinamički odziv sustava brana – akumulacija – temelj, GRAĐEVINAR, 74 (12), 1059-1083, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1573.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1573 A1 NOVO WEB
Ahmet Can Altunisik
Tehničko sveučilište Karadeniz, Trabzon, Turska
Odjel za građevinarstvo
1573 A2 WEB
Hasan Sesli
Tehničko sveučilište Karadeniz, Trabzon, Turska
Odjel za građevinarstvo