Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena rezultata statičkog penetracijskog pokusa za klasifikaciju tla

Lovorka Librić, Danijela Jurić-Kaćunić, Meho Saša Kovačević

Sažetak

U radu je prikazana primjena rezultata CPT pokusa za klasifikaciju tla prema Jedinstvenoj klasifikaciji tla (USCS) i Europskoj klasifikaciji tla (ESCS) korištenjem računalnog programa KLASIF. Prikazane su korelacije između rezultata CPT pokusa i parametara za klasifikaciju tla. Na primjeru kanala za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja pokazano je relativno uspješno klasificiranje tla pomoću CPT pokusa.

Ključne riječi
klasifikacija tla, CPT, korelacija, norma, USCS, ESCS

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Librić, L., Jurić-Kaćunić, D., Kovačević, M. S.: Primjena rezultata statičkog penetracijskog pokusa za klasifikaciju tla, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 1, pp. 11-20, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1574.2016

ILI:

Librić, L., Jurić-Kaćunić, D., Kovačević, M. S. (2017). Primjena rezultata statičkog penetracijskog pokusa za klasifikaciju tla, GRAĐEVINAR, 69 (1), 11-20, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1574.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
libric WEB
Lovorka Librić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
MARCIC Danijela WEB2
Danijela Jurić-Kaćunić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
Kovacevic MS
Meho Saša Kovačević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku