Arhiva

UDK: 69.003.2:340.11
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Pravni okvir javno-privatnog partnerstva

Saša Marenjak, Danijel Kušljić

Sažetak

U radu se obrazlaže potreba javnog sektora za primjenu koncepta Javno-privatnog partnerstva (JPP) i analizira se regulativa Europske Unije (EU) iz tog područja s detaljnijim osvrtom na važnije dokumente. Prikazan je utjecaj zakonodavno/institucionalnog okvira država članica EU za realizaciju projekata Javno-privatnog partnerstva i odgovarajući zakonodavno/institucionalni okvir u RH za to područje. Istaknuti su regulativni problemi provedbe projekata Javno-privatnog partnerstva.

Ključne riječi
regulativa i institucije EU, institucije i zakonodavstvo RH, Zakon o Javno-privatnom partnerstvu, javno-privatno partnerstvo (JPP)

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marenjak, S., Kušljić, D.: Pravni okvir javno-privatnog partnerstva, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 2

ILI:

Marenjak, S., Kušljić, D. (2009). Pravni okvir javno-privatnog partnerstva, GRAĐEVINAR, 61 (2)
Autori:
Sasa Marenjak WEB
Saša Marenjak
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Danijel Kušljić
ITVZ Projekt d.o.o.