Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Nelinearna seizmička analiza povijesne brane Topuzlu pri seizmičkom opterećenju različitih razina

Erkut Sayın, Muhammet Karaton, Yusuf Calayır

Sažetak

U radu je obrađena nelinearna analiza povijesne brane Topuzlu pri seizmičkom opterećenju različitih razina, uzimajući u obzir međudjelovanje čvrstog tijela i tekućine. Za analizu nelinearnog ponašanja materijala od kojeg je brana izgrađena koristi se model razmazanih pukotina koji uključuje omekšavanje pri deformaciji. Pretpostavljeno je da su domene akumulacije i tla linearno elastične. Za generiranje rješenja oblikovani su modeli konačnih elemenata u programskome paketu ANSYS.

Ključne riječi
interakcija čvrstog tijela i tekućine, model razmazanih pukotina, umjetni akcelerogrami, nelinearna seizmička analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sayın, E., Karaton, M., Calayır, Y.: Nelinearna seizmička analiza povijesne brane Topuzlu pri seizmičkom opterećenju različitih razina, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 11, pp. 919-925, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1595.2016

ILI:

Sayın, E., Karaton, M., Calayır, Y. (2016). Nelinearna seizmička analiza povijesne brane Topuzlu pri seizmičkom opterećenju različitih razina, GRAĐEVINAR, 68 (11), 919-925, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1595.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Erkut Sayn WEB
Erkut Sayın
Sveučilište Fırat, Elazig, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
Muhammet Karaton WEB
Muhammet Karaton
Sveučilište Fırat, Elazig, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
Yusuf Calayir
Yusuf Calayır
Sveučilište FIRAT, Turska
Fakultet inženjerstva
Odjel za građevinarstvo