Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj recikliranog punila na svojstva asfaltnih mješavina

Ivica Androjić, Gordana Kaluđer

Sažetak

U radu se daje prikaz provedenih dosadašnjih istraživanja s primjenom različitih recikliranih materijala koji se koriste kao zamjena za kameno punilo u asfaltnim mješavinama. Rad obuhvaća prikaz provedenih istraživanja o utjecaju otpadnog stakla, otpada cementne industrije, betona, opeke, keramike, letećeg pepela i drugih na fizikalno mehanička svojstva bitumenskih mješavina. Kao konačan rezultat donose se zaključci o mogućoj primjeni pojedinih recikliranih materijala kao zamjeni za standardno kameno brašno u asfaltnim mješavinama.

Ključne riječi
reciklirani materijali, kameno punilo, asfaltna mješavina

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Androjić, I., Kaluđer, G.: Utjecaj recikliranog punila na svojstva asfaltnih mješavina, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 3, pp. 207-214, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1601.2016

ILI:

Androjić, I., Kaluđer, G. (2017). Utjecaj recikliranog punila na svojstva asfaltnih mješavina, GRAĐEVINAR, 69 (3), 207-214, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1601.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Androjić Ivica WEB
Ivica Androjić
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
Kaluđer Gordana WEB
Gordana Kaluđer
GFK Consulting, Belišće, Hrvatska